Regulamin

Regulamin sklepu coloraf przyjazny dla klienta fair play

§ 1 Informacje ogólne

 • 1. Właścicielem sklepu COLORAF jest Rafał Balawender
 • 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Rafałem Balawendrem, a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między COLORAF oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez COLORAF.
 • 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 • 4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§ 2 Zawarcie umowy

 • 1. Przedstawione przez COLORAF w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum).
 • 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
 • 3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 • 4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez COLORAF tyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.coloraf.pl
 • 5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.
 • 6. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych Coloraf wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.
 • 7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

§ 3 Płatność

 • 1. Płatności za produkty dokonuje się poprzez przedpłatę na wybrane konta MBANK  10 1140 2004 0000 3102 6436 4322 lub ING  75 1050 1171 1000 0090 7430 0402
 • 2. Płatność gotówką jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 • 4. Coloraf zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 4 Dostawa

 • 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Coloraf zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 • 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Coloraf pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 • 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.
 • 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 • 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.coloraf.pl
 • 6. W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.
 • 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

 • 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy odmówić przyjęcia towaru, oraz niezwłocznie skontaktować się z Coloraf drogą mailową (rafal@coloraf.pl) lub pocztą na adres Coloraf ul. Nowowiejska 63a/9,58- 200 Dzierżoniów
 • 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Coloraf.
 • 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§ 6 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

 • 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonego od dnia wydania przedmiotu umowy. Zwracany w tym trybie towar winien zostać zwrócony w całości w stanie niepogorszonym oraz nie nosić śladów używania.
 • 2. Towar należy odesłać dowolną firmą kurierską na własny koszt na adres: Coloraf ul. Nowowiejska 63a/9,58-200 Dzierżoniów
 • 3. Wyjątki jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku następujących umów: – dotyczących towarów, które zostały zamówione na indywidualne zamówienie lub będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

§ 7 Reklamacja

 • 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku jego niezgodności z umową w terminie 2 lat od momentu jego dostarczenia.
 • 2. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgłosić reklamację pisemnie e-mailem ( rafal@coloraf.pl) lub pocztą Coloraf ul. Nowiejska 63a/9,58-200 Dzierżoniów
 • 3. Coloraf.pl. nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, Coloraf ostrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni.
 • 4. Do wykonania oferowanych przez Coloraf produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów.
 • 5. Wszystkie wykonywane projekty cyfrowe przez coloraf wysyłane są do weryfikacji i zatwierdza je zamawiający.
 • 6. Jeżeli Coloraf dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.
 • 7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Coloraf. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 8 Zastrzeżenie własności

 • 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Coloraf do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
 • 2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością Coloraf, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.
 • 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością Coloraf przez osoby trzecie.
 • 4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą Coloraf.
 • 5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru Coloraf. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

§ 9 Odstąpienie

 • 1. Coloraf  ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań Coloraf nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
 • 2. Niezależnie od roszczeń Coloraf odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§ 10 Ochrona danych

 • 1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • 2. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
 • 3. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi telekomunikacyjne, z których klient skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia naszych usług telekomunikacyjnych oraz do stworzenia profili użytkowników występujących w większości przypadków pod pseudonimem. Klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.
 • 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie Coloraf.

§ 11 Prawa autorskie

 • 1. Sprzedawane przez Coloraf produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Coloraf.
 • 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Coloraf, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 • 3. Coloraf. zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.
 • 4. Jeżeli, niezależnie od zapisu w punkcie
 • 5.2 udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.
 • 5. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Coloraf. wraz z podaniem nazwy firmy.
 • 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 12 Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 • 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta.