REGULAMIN

Regulamin sklepu coloraf przyjazny dla klienta fair play

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu COLORAF jest Rafał Balawender

2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Rafałem Balawendrem, a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między COLORAF oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez COLORAF.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

 

1. Przedstawione przez COLORAF w internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum).

2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.

3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez COLORAF tyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.coloraf.pl

5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.

6. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych Coloraf wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

 

§ 3 PŁATNOŚĆ

 

1. Płatności za produkty dokonuje się poprzez przedpłatę na wybrane konta MBANK  10 1140 2004 0000 3102 6436 4322 lub ING  75 1050 1171 1000 0090 7430 0402

2. Płatność gotówką jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

4. Coloraf zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 

§ 4 DOSTAWA

 

1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Coloraf zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Coloraf pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.

4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.coloraf.pl

6. W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.

7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 5 SZKODY POWSTAŁE W TRAKCIE TRANSPORTU

 

1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy odmówić przyjęcia towaru, oraz niezwłocznie skontaktować się z Coloraf drogą mailową (rafal@coloraf.pl) lub pocztą na adres Coloraf ul. Nowowiejska 63a/9,58- 200 Dzierżoniów

2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Coloraf.

3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

 

§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD WARUNKÓW UMOWY

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonego od dnia wydania przedmiotu umowy. Zwracany w tym trybie towar winien zostać zwrócony w całości w stanie niepogorszonym oraz nie nosić śladów używania.

2. Towar należy odesłać dowolną firmą kurierską na własny koszt na adres: Coloraf ul. Nowowiejska 63a/9,58-200 Dzierżoniów

3. Wyjątki jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku następujących umów: – dotyczących towarów, które zostały zamówione na indywidualne zamówienie lub będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

 

§ 7 REKLAMACJA

 

1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku jego niezgodności z umową w terminie 2 lat od momentu jego dostarczenia.

2. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgłosić reklamację pisemnie e-mailem ( rafal@coloraf.pl) lub pocztą Coloraf ul. Nowiejska 63a/9,58-200 Dzierżoniów

3. Coloraf.pl. nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, Coloraf ostrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni.

4. Do wykonania oferowanych przez Coloraf produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów.

5. Wszystkie wykonywane projekty cyfrowe przez coloraf wysyłane są do weryfikacji i zatwierdza je zamawiający.

6. Jeżeli Coloraf dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Coloraf. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§ 8 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

1. Dostarczony towar pozostaje własnością Coloraf do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością Coloraf, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością Coloraf przez osoby trzecie.

4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą Coloraf.

5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru Coloraf. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

 

§ 9 ODSTĄPIENIE

 

1. Coloraf  ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań Coloraf nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

2. Niezależnie od roszczeń Coloraf odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

 

§ 10 OCHRONA DANYCH

 

1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

3. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi telekomunikacyjne, z których klient skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia naszych usług telekomunikacyjnych oraz do stworzenia profili użytkowników występujących w większości przypadków pod pseudonimem. Klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.

4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie Coloraf.

 

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

 

1. Sprzedawane przez Coloraf produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Coloraf.

2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Coloraf, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

3. Coloraf. zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

4. Jeżeli, niezależnie od zapisu w punkcie

5.2 udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.

5. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Coloraf. wraz z podaniem nazwy firmy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta.

Close Menu